HÅLLBARHETSRAPPORT REJMES BIL

Affärsmodell

Rejmes Bil vill göra kundens bilburna vardag enklare. Kunden erbjuds ett helhetskoncept med försäljning av både nya och begagnade personbilar. Vidare erbjuds även verkstads- och servicetjänster, försäljning av reservdelar, tillbehör, drivmedel, biltvätt och bilvård. Utöver detta kompletteras erbjudandet med biluthyrning samt finansierings- och försäkringslösningar. Det vill säga, ett verkligt helhetskoncept för kunden.

Rejmes affärsmodell bygger på affärsidén ”att skapa en unik position via innovation i en konservativ bransch” och ett ledningssystem baserat på Toyota Production System (TPS). Västvärldens tolkning av TPS kallas för LEAN. Som vi ser det har LEAN blivit ett försök till ett kvalitetssystem i motsats till TPS som är ett ledningssystem.

TPS har två grundläggande idiom: (1) Ledarskap - Ledare som outtröttligt utmanar nuläget, ledare som kan värdeflödesanalys, ledare som är närvarande på golvet, ledare som hur djup insikt i att teamet är förutsättningen för utjämning och balansering och tills sist ledare har djup respekt för medarbetares kapacitet. (2) Coaching Kapacitet – baserat på Mac Gregors Y-teori som bygger på medarbetarnas förmåga till lärande förutsatt att erfarna ledare jobbar med coaching. Affärsmodellen bygger mycket på metaforen ”Barcelona FC”, ett fotbollslag i världsklass.

TPS första princip av fjorton är långsiktighet. Långsiktighet och Hållbarhet är två sidor på ett mynt. Långsiktiga företag är uthålliga.

Policy

Miljöpolicy – Rejmes har en pragmatisk och värdeskapande miljöpolicy. Vi byggt om och moderniserat våra anläggningar som nu är resurssnåla i värme- och kylaperspektivet. Vi har investerar i fjärrvärme och fjärrkyla. Vi använder bara förnyelsebar el (vattenkraft med EPD®), och biogas. Vi satsar på moderna styrsystem för värme, kyla och ventilation. Vi tillhandahåller laddstationer för elbilar. Vi har investerat i biologiska reningsverk för biltvättar. För att minska förbrukningen av papper har vi investerat i digital anläggningskommunikation samt gått över till gemensamma skrivare- och avfallsstationer. Vi miljösorterar vårt avfall resurseffektivt i samarbete med Stena Recycling och kommunen. Rejmes tillämpar konceptet ”One Hour Stop” (OHS) i serviceverkstäderna. Detta innebär att kunden kan få sin bil servad på under timmen. Detta tar i princip bort onödiga transporter vid lämning och hämtning av bilen. Vi accepterar fullt ut ”polluter-pays”-principen.

Personal och sociala förhållanden – idén med Rejmes affärsmodell / TPS bygger på tilltro till våra medarbetare, där ansvar kopplas till befogenheter. Vi eftersträvar ergonomiska arbetsplatser för våra medarbetare som också har tillgång till förmåner såsom friskvårdsbidrag. Företaget tillämpar i branschen gällande kollektivtal. Rejmes är aktiva i affärsnätverk, företags- och marknadsföreningen och samarbetar med kommun, region och stat. Rejmes är djupt involverat i integration av nyanlända och har idag fyra nyanlända anställda i företaget (1 kvinna och 3 män). Rejmes Trafikklubb för barn (Blinki), har som syfte att utbilda barn i trafiksäkerhet.

Respekt för mänskliga rättigheter – Rejmes har nolltolerans för alla former av diskriminerande särbehandling. Att involvera medarbetare i beslut och strategier är självklart och sker systematiskt. Gällande företagets samlade inköp så har vi en tydlig lokal inriktning, där vi prioriterar långsiktiga samarbeten med välrenommerade leverantörer, framför kortsiktiga vinster. Rejmes är en renodlad Volvohandlare (Volvo Stand Alone), och Volvo är därmed den enskilt största leverantören. Företaget är därmed beroende av Volvos arbete med hållbarhet.

Motverkande av korruption – nivån på standards, systematisk mätning och internkontroll är mycket hög. All typ av självavlöning motverkas systematiskt. Rejmes har en kontantfri miljö där alla transaktioner sker i registrerade och därmed transparenta betalningsflöden. Utbetalningar från företaget kräver alltid två oberoende, elektroniska godkännanden och alla leverantörsfakturor hanteras elektroniskt enligt principen om fyra-ögons godkännande.

Resultat och centrala resultatindikatorer

Miljö – Energiförbrukningen i våra anläggningar mäts och följs upp och resultatet är märkbart minskad energiförbrukning genom investeringar i mer energieffektiv teknik och moderna styrsystem. I våra tvättanläggningar kan vi vid vår kontinuerliga mätning och uppföljning konstatera att den utlovade återvinningsgraden gällande vatten på över 90% också håller i verkligheten. Vi mäter och följer årligen upp mängden av återvinningsbara avfallsfraktioner och skrot som tas tillvara och återanvänds av vår samarbetspartner. Konceptet OHS som minskar behovet av transporter mäts och följs upp kontinuerligt. Andelen väntande kunder ligger på 50% och är stigande.

Personal och sociala förhållanden – Sedan många år mäter vi och följer upp sjukfrånvaro och har idag historiskt låg frånvaro både gällande lång och kort frånvaro. I arbetet med att uppnå ergonomiska arbetsplatser har vi bland annat arbetat fram en metod som eliminerar behovet av fysiska lyft vid hantering av hjul. Antalet lyft per hjul var tidigare 6 stycken per hjulbyte, idag har vi noll lyft. Detta har möjliggjorts genom investeringar i moderna lyftredskap. Sedan några år tillbaka använder vi Winning Temps verktyg för att följa upp temperaturen bland medarbetarna i organisationen och även för att få tidiga signaler på eventuella missförhållanden gällande t.ex. diskriminerande särbehandling. Verktyget sänder ut fyra frågor varje vecka och sammanställer resultatet för veckovis genomgång för ledning och medarbetare. Resultatet är mycket gott. Organisationens temperatur ligger idag på 9,0 medan samma index för alla organisationer som använder sig av verktyget är 7,4. Employee Net Promotor Score (eNPS) som beskriver i vilken grad medarbetarna är ambassadörer för en organisation ligger i dagsläget på 61 (12 är index för övriga organisationer som använder verktyget). Detta resultat kan betecknas som mycket bra.

Respekt för mänskliga rättigheter – Rejmes utvärderar kontinuerligt valet av leverantörer. Winning Temps verktyg för medarbetarnas utveckling mäter också hur medarbetarna mår, vilket i ett tidigt stadium ger signaler på och upptäcker eventuell diskriminerande särbehandling.

Motverkande av korruption – Vi mäter veckovis företagets huvudprocesser (försäljning och service) genom att presentera och följa upp avvikelser på över 80 nyckeltal som sätter fokus på processkvaliteten på en verkligt hög detaljnivå. På detta sätt motverkar vi och upptäcker eventuella försök till korruption. Företaget har nolltolerans för avvikelser från policys.

Väsentliga risker kopplade till organisationens verksamhet, samt riskhantering

Miljö – Inom miljöområdet bedömer vi att utsläpp av olika slag utgör störst risk. Det gäller dels utsläpp av miljöfarliga ämnen såsom drivmedel och oljor, dels förorenat vatten (t.ex. från våra tvättanläggningar). Dessa risker försöker vi minimera genom kontinuerliga egenkontroller och löpande förbättringsåtgärder för att minimera riskerna för utsläpp.

Personal och sociala förhållanden – Arbetsskador är en konkret risk som vi har identifierat i våra verkstäder. På de veckovisa möten på anläggningarna då ledningen är ute i verksamheten (”leda från golvet”, närvarande ledarskap) och tillsammans med medarbetare går igenom processnyckeltalen tas också arbetsmiljöfrågor upp som en stående punkt. På så sätt sker det en ständig utvärdering och förbättring av arbetsmiljön med målet att minimera risken att medarbetarna skadar sig på arbetsplatsen.

Respekt för mänskliga rättigheter – Då Rejmes är en lokal aktör som mångt och mycket arbetar med lokala och regionala leverantörer bedömer vi inte att det finns några väsentliga risker kopplade till respekten för mänskliga rättigheter. I den närmiljö som företaget verkar inom finns det en lång tradition av arbete med att värna respekten för dessa rättigheter.

Motverkande av korruption – Kontanthantering är identifierad som den mest påtagliga risken. Därför är Rejmes kontantfritt sedan några år tillbaka.

Uppdaterad 2021-03-19